Site icon Saholic | Công nghệ, Game, Esports, Giải trí tổng hợp

Chính sách bảo mật

Saholic.com tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua họ. Thông tin nhận dạng cá nhân về Người dùng không được cố tình tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không nhận được sự cho phép của Người dùng trước, như được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chính sách Bảo mật này mô tả việc Saholic.com xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà Saholic.com thu thập khi Useris trên trang web của Saholic.com. Saholic.com không thu thập bất kỳ thông tin duy nhất nào về Người dùng (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tuổi, giới tính của Người dùng, v.v.) ngoại trừ khi Người dùng cung cấp cụ thể và cố ý những thông tin đó trên Trang web. Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng, Saholic.com có thể, bất cứ lúc nào, gửi email và thông tin liên lạc khác cho Người dùng để cho họ biết về các dịch vụ, tính năng, chức năng và nội dung khác nhau được cung cấp bởi trang web Saholic.com hoặc tìm kiếm thông tin tự nguyện từ bạn.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Saholic.com sẽ tiết lộ thông tin cá nhân cụ thể về Người dùng nếu được yêu cầu làm như vậy trong các trường hợp sau:

Để tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý hợp lệ nào, chẳng hạn như lệnh khám xét, quy chế hoặc lệnh tòa, hoặc

nếu bất kỳ hành động nào của Người dùng trên trang web của Saholic.com vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc bất kỳ nguyên tắc nào của Saholic.com đối với các dịch vụ cụ thể hoặc

để bảo vệ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản hợp pháp của Saholic.com, trang web Saholic.com hoặc Người dùng Saholic.com; hoặc

để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với tính bảo mật, tính toàn vẹn của trang web / dịch vụ của Saholic.com.

Exit mobile version